energieneutrale stad

Delft wordt groen

De gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. Met behulp van de campagne ‘Delft wordt Groen’ worden inwoners en bedrijven gestimuleerd om bewust om te gaan met energie. Energieneutraal Delft houdt in dat er alleen energie van zogenoemde hernieuwbare bronnen – zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte – wordt gebruikt voor alle gebouwen en voor het verkeer en vervoer.

De gemeente wil graag samenwerken met bedrijven, organisaties, scholen, kennisinstellingen en natuurlijk de inwoners om deze ambitieuze doelstelling te halen. Deze samenwerkingen worden vastgelegd in zogenaamde E-Deals; afspraken om samen op te trekken om een bijdrage te leveren aan de energieneutraalambitie. Op www.delftwordtgroen.nl zijn voorbeelden te vinden van individuele E-Deals en project E-Deals.

Hans Kuijpers en Bien Bolhuis gaan op de volgende pagina’s De Dialoog aan over hun energieneutrale ervaringen tot nu toe.

Bedrijven worden zelf ook beter van de energieneutraal-ambitie

De gemeente heeft de ambitie om Delft in 2050 energieneutraal te laten zijn. Uit een dialoog tussen Bien Bolhuis en Hans Kuijpers blijkt dat de gemeentelijke organisatie, om deze doelstelling te behalen, ondernemers en burgers moet informeren en stimuleren. Immers, naar verwachting zullen vooral zij de impact aan den lijve ondervinden. Bolhuis en Kuijpers bespreken op welke wijze zij nu al het effect van de gemeentelijke ambitie ondervinden en in hoeverre zij door de gemeente worden bijgestaan.

BB. De gemeente heeft vanuit Europa en de landelijke politiek de opdracht gekregen in 2050 energieneutraal te zijn. Vervolgens wordt die opdracht naar het bedrijfsleven en particulieren doorgespeeld. Vind jij ook niet dat de gemeente dat traject fanatieker moet aanpakken door dichter bij de kleine ondernemer en de burger te komen?

HK. Namens Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) kan ik stellen dat wij goed door de gemeente worden begeleid. Wij hebben met hen een E-Deal afgesloten en overleggen om de zes weken met hun projectleider. Die weet bijvoorbeeld hoe wij zouden kunnen aansluiten op het geothermie-netwerkvan de TU Delft. Maar ik kan mij voorstellen dat het voor kleine, niet georganiseerde ondernemers en individuele burgers lastiger ligt.

BB. Ik woon al dertig jaar in Delft. Als ondernemer of burger ben ik nooit benaderd voor een E-Deal. Wellicht is het zinvol dat ook de kleine ondernemers via hun zakelijke netwerken worden opgezocht. Ook een vrouwennetwerk zoals Dea Dia, waarvan ik lid ben. Maar wat houdt zo’n E-Deal eigenlijk in?

HK. Er zijn in Delft diverse E-Deals gesloten. Aan de E-Deal die onder de vlag van BKS draait, doen vijf van de circa 140 bij de BKS aangesloten bedrijven mee. Met die vijf heeft de gemeente een klimaatroute bepaald, die begint met het maken van energiescans en wordt gevolgd door een advies. De E-deal bestrijkt een periode tot 2023 en zal eerst kleine stappen betreffen met aanmerkelijke resultaten, zoals bijvoorbeeld betere isolatie en toepassen van HR(++) isolatieglas.

BB. Waarom doen die vijf bedrijven mee? Wat is hun belang?

Hans Kuijpers: is directeur van loodgieters- en installatiebedrijf W.A. Kuijpers BV en bestuurslid van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS). Onlangs tekende BKS een E-Deal met de gemeente die ertoe moet leiden dat ook de bedrijven in het Schieoever-gebied bijdragen aan de gemeentelijke energieneutraal-ambitie.

HK. Wij hopen niet dat het advies dat uit de energiescans komt bij de bedrijven in een la verdwijnt. Er moet wat mee gedaan worden; het bedrijfsleven moet de regierol pakken. Met die vijf deelnemers willen wij een voorbeeld stellen voor anderen. Overigens zijn er nogal wat fabrikanten en leveranciers die willen meedenken. Over aardwarmte en warmtepompen, bijvoorbeeld. Zij bieden zelfs aan om proefboringen te doen. Ik adviseer jou als ontwikkelaar van een bouwkavel met zeven wooneenheden om eens met dit soort leveranciers contact op te nemen.

BB. Dat is leuk wanneer je er verstand van hebt, maar ik heb nooit eerder laten bouwen. Fabrikanten en leveranciers zijn niet onafhankelijk en hebben hun eigen commerciële belangen. Ik moet wel erg veel moeite doen om mij door dat kavelpaspoort te worstelen om te lezen hoe ik aan de nul-op-de-meter eisen kan voldoen. Natuurlijk kan ik adviseurs inhuren, maar ik vind dat het de taak van de gemeente is om ons een beetje te helpen. In Duitsland heb ik 66 zonnepanelen op m’n dak en ook daar verloopt het traject over de regelgeving en uitvoering niet soepel. Ik denk dat een heleboel mensen van goede wil zijn om energie te besparen en energie op te wekken, maar tegen de bijkomende aspecten opzien.

HK. Laten we eerst het laaghangende fruit pakken. De mogelijkheden benutten die we hebben. Ik zie nog in heel veel panden tl-verlichting hangen. Dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd! Het rapport dat uit de E-Deal voortkomt, laat het verschil zien tussen wel en geen maatregelen nemen. Ondernemers worden zelf ook beter van de energieneutraal-
ambitie. Tijdens mijn vakantie op de Azoren hoorde ik dat van de negen theeplantages er slechts één had kunnen overleven, enkel en alleen doordat die zijn eigen energie opwekte.

BB. Het gaat om investeren en terugverdienen. Maar ook om het besef dat de wereld een andere aanpak vergt. Het moet niet idealistisch zijn. Mensen moeten beseffen dat het noodzaak is. Daar moeten mensen van worden overtuigd. En dan vraag ik opnieuw: wat is de positie van de gemeente hierin?

HK. Een stimulerende rol. Als BKS hebben wij op dit terrein een constructieve samenwerking met de gemeente. Ik denk dat de gemeente een grote vinger in de pap moet hebben om nul-op-de-meter te stimuleren. Als BKS zijn we lekker bezig; dat is een voorwaarde, maar natuurlijk geen garantie voor succes in 2023 of 2050. 

Bien Bolhuis is general manager/eigenaar van conferentiehotel Dinkler Prinz in
Duitsland. Met enkele geïnteresseerden kocht zij in het Delftse Spoorzonegebied
een zelfbouwkavel voor een eigen penthouse plus zes appartementen. De gemeente vermeldt in het kavelpaspoort dat het pand moet voldoen aan nul-op-demeter criteria.

Vorig artikelFinale voor AquaBattery
Volgend artikelNuchtere kijk op duurzaam